תקנון שימוש באתר אינטרנט

מבוא

1.     ברוכים הבאים לאתר של תלמוד תורה שער השמים בית אל . (להלן: "בית העסק") האתר משמש בין היתר כאתר עבור תרומות לעמותה.

2.      השימוש או הגלישה באתר מהווה אישור המשתמש כי קרא בעיון והבין את כל האמור בתקנון זה והסכים לכל האמור בתקנון זה ו/או המשתמע ממנו, וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או ,תרומה באתר. לפיכך, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לבצע כל רכישה/תרומה דרך האתר.

3.     בתקנון זה האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

4.     המבוא לתקנון זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

5.     אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות ורלבנטיות לאתר.

6.     בית העסק ו/או בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט ואחריות הבדיקה המקדימה מוטלת על אחריותו של המשתמש.

תנאי שימוש

1. . למשתמש רשות להשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של המשתמש עפ"י הוראות תקנון זה.

ביטול עסקה

1.     ככלל, מדיניות ביטול עסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

2.     הודעה על ביטול העסקה תשלח לבית העסק ו/או לאתר באמצעות דואר רשום או פקס או דואר אלקטרוני.

3.     במידה והרוכש יבטל את העסקה בית העסק לא יגבה מהרוכש דמי ביטול.

4.     בית העסק רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לבטל עסקה אם יתברר כי הרוכש אינו עומד בתנאי האתר ו/או בתקנון זה ו/או שאינו מקיים את מלוא התחייבויותיו עפ"י תקנון זה.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

1.     הפרטים הנמסרים על המשתמש בעת השימוש באתר נשמרים במאגר המידע של האתר ובאחריות האתר (להלן: "המידע").

2.     במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או בית העסק ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או בית העסק, האתר ו/או בית העסק לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.

3.     השימוש במידע שנאסף על ידי האתר יעשה רק על פי מדיניות שמירת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

4.     המידע לא יימסר לצד ג' למעט, העברה ושימוש במידע הנחוץ לצורך השלמת העסקה אותה ביצע המשתמש באתר ו/או במקרה שניתן צו שיפוטי שיחייב את האתר למסור את המידע ו/או במקרה שקיים חשש כי המשתמש ביצע פעולה בלתי חוקית באתר ובכלל ו/או במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האתר ו/או בית העסק ו/או בעלי האתר שתחייב את חשיפת המידע ו/או במקרה בו תועבר פעילות האתר בכל דרך שהוא, לגוף אחר, ובלבד שאותו הגוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמש וסודיות המידע.


כללי

1.     המשתמש מתחייב לנהוג ביושר, בתום לב ובהגינות בעת הרכישה או ההזמנה מהאתר ו/או מבית העסק כמו גם בעת האספקה.

2.     באחריות המשתמש להיכנס לדף התקנון ולבדוק אם בוצעו שינויים בטרם יבצע שימוש ו/או פעולות באתר.

3.     באחריות הלקוח לאשר את התקנון באמצעות V אלקטרוני.